ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 18 ޑިސެމްބަރު 2023ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް" ގެ ނަމުގައި ގާއިމްކޮއްފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ނިޞާބުގެ ޢަދަދު

ޢިއުލާން / ދެންނެވުން