ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު 14 ޖެނުއަރީ 2024 އިން 1 ފެބުރުވަރީ 2024 އަށް ހުޅުވާލުން