ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި ޕޭޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބައްދަލުކުރެއްވުން.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކުންފުނީން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމައް އެކުންފުނިން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާމެދު ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިން ފިތުރު ޒަކާތް ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާގޮތް ވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް