ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިން ހއ. އަތޮޅު އަދި ހދ. އަތޮޅުގައި ޒަކާތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުރުން

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް