ޒަކާތު ހައުސްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ބެއްލެވުމަށްޓަކައި އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަދި ޒަކާތު ހައުސްގެ ޗެއަރމަން ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، ޒަކާތު ހައުސްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް