ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޖަލްސާ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ޒަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވައި އިފްތިތާޙް ކޮއްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް