2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޒަކާތު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

2024 ޖެނުއަރީ 07 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޒަކާތު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ބައްދުލުވުން. މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑުން ހޭދަކުރާނެ ދާއިރާތަކުން ހަރަދުކުރާނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާ ޒަކަތު ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް