ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްގެ މުވައްޒަފުން "ޖެމްސް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްގެ މުވައްޒަފުން "ޖެމްސް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް 2024 ޖެނުއަރީ 06 ވީ ހޮނިހިރުދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް