ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން.

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކްތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް