ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި އަޔާދީ ތަކާފުލް އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޒަކާތާއި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާ މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި އަޔާދީ ތަކާފުލް އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް