ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި އަމާނާ ތަކާފުލް އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް ގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ޒަކާތާއި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން ކުރެވެންހުރި ކަންކަމާ މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އާއި އަމާނާ ތަކާފުލް އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް