1445 އަހަރު ފިޠުރުޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޒަކާތް އޮންލައިންކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް