ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަޤާމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން އައްޔަންކުރުން

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ފޮޓޯތައް