ޙާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވުމުން ދެވޭ އެހީ

ތަޢާރަފް

މި އެހީއަކީ ޙާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެގެން ޙާލުގައި ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އެހީއެކެވެ.

އެހީދެވޭ ކަންކަން

• ޤުދުރަތީ ކާރިޘާ ނުވަތަ ޙާދިޘާއެއް މެދުވެރިވުން.
• އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް މެދުވެރިވުން.
• ދަތުރުފަތުރުގެ އެކްސިޑެންޓެއް މެދުވެރިވުން ނުވަތަ ދަތުރު މަތީގައި ޙާލުގައި ޖެހުން.
• ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުދުން.

ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް

1. އެންމެފަހު 3 މަހުގެ ކަރަންޓް ނުވަތަ ފެންބިލު ކޮޕީ
2. އެހީ އަށް އެދި އެންސްޕާ އަށް ހުށަހެޅުމުން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ ކޮޕީ
3. ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ
4. ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފާއިތުވި މަހުގެ މުސާރަ ސްލިޕް ގެ ކޮޕީ.

އެހީއަށް އެދޭ ފޯމް

މިސަފްހާ ހިއްސާކުރައްވާ!