ޒަކާތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ.ކެލާގައި ބޭއްވުނު ސެޝަނާމެދު ސްކޫލް ކުއްޖެއްގެ ޚިޔާލު

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ވީޑިއޯތައް