ޒަކާތަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު ސެޝަނާމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ވީޑިއޯތައް