ޒަކާތު ހައުސް އިފްތިތާހްކުރުމާ ގުޅިގެން އައްޝައިޚް އިސްޙާޤު މުޙައްމަދު ފުޅު ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއު

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ވީޑިއޯތައް