ޒަކާތު ހައުސް އިފްތިތާހްކުރުމާ ގުޅިގެން އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ރިޒާ ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއު

ފޮޓޯ އަލްބަމް ހިއްސާކުރައްވާ

އިތުރު ވީޑިއޯތައް