ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތުގެ ހައުސް ޗެއާރމަން

327677_b68e7abd-4_

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު

ޗެއާރމަން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތު

Zakat House DG Sheikh Izzudheen

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތު

އިދާރީ އިސްވެރިން

3651658

އަބްދުﷲ ޢަލީ

ފަންޑު މެނޭޖަރ

Jannath Saeedh

ޖަންނަތު ސަޢީދު

މުޝްރިފް މުސާޢިދު

މުޢައްޒަފުން

Women Avatar Profile

ޢާއިޝަތު މަޢުރޫފް

ޒަކާތު އޮފިސަރ

Women Avatar Profile

ޢާއިޝަތު ޒީޝާން ޒިޔާދު

އެޑްމިން އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ސައިފް

ޒަކާތު އޮފިސަރ

އަޒާން ރަޝީދު

އެޑްމިން އޮފިސަރ

Women Avatar Profile

ޢާއިޝަތު އާނާ އަޙްމަދު

އެޑްމިން އޮފިސަރ

Women Avatar Profile

ޢާއިޝަތު ޝައްމާ ޢާމިރު

ޒަކާތު އޮފިސަރ

Women Avatar Profile

މުސްލިމާ މުޙައްމަދު

ޒަކާތު އޮފިސަރ

Women Avatar Profile

މަރްޔަމް މާޝާ މުސްޠަފާ

ޒަކާތު އޮފިސަރ