ޝަރީޢާ ބޯޑު

331070_adc72b4e-e_

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަތީފް

ޗެއަރ / ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ

Zakat House DG Sheikh Izzudheen

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތު

330294_5891be2d-8_

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުލްހަކީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

Dr Moosa Anwar

ޑޮކްޓަރ މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

އައްޝައިޚް މުތީޢު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

އައްޝައިޚް މުތީޢު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓްރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

23545

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިމްތިޠާޢު ޢައްބާސް

ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރ

އައްޝައިޚް އަޒްމީން ރަޝީދު

ކޮންސަލްޓެންޓް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

viber_image_2024-05-15_13-25-33-345

އައްޝައިޙް ޢަލީ ނިޝާމް

ލެކްޗަރަރ / ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ