ވިޝަން / މިޝަން

އަމާޒު:

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަލީގައި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީއާއެކު ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތުގެ ޢަދުލުވެރި އަދި ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ޒަކާތް ނެގުމާއި އޭގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފުދުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން.

ތަޞައްވުރު:

ޒަކާތާއި ޞަދަޤާތުގެ ނަމޫނާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ، ފުދުންތެރި މުޖުތަމައެއް ބިނާކޮށް ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އިތުބާރުހުރި މުއައްސަސާއަކަށްވުން.