ޒަކާތު ކައުންސިލް

ISlamic ministry

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ

މެމްބަރެއް

IUM

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

މެމްބަރެއް

Education

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މެމްބަރެއް

LGA

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މެމްބަރެއް

Health

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މެމްބަރެއް

Forign

މިނިސްޓްރީ އޮޕް ފޮރިން އެފެއާޒް

މެމްބަރެއް

ފިނަނޗް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

މެމްބަރެއް

Members

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު

މެމްބަރެއް